OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB APLIKACIJE "SPORTICO"

(u daljem tekstu "Opšti uslovi korišćenja" ili "OUK")

 

PREAMBULA

 

A. INFOMEDICA d.o.o. Beograd je privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. Paunova br. 57 , Beograd (Voždovac), matični broj 6922449, PIB 100165175, kontakt e-mail: imedis@sbb.rs (u daljem tekstu: InfoMedica),

 

B. InfoMedica je privredno društvo koje je razilo i upravlja veb aplikacijom Sportico na internet  strani sportico.rs/app (u daljem tekstu: aplikacija Sportico).

 

C. Korisnik je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je registrovano od strane InfoMedica kao korisnik aplikacije Sportico(u daljem tekstu: Korisnik).

 

D. InfoMedica želi da ponudi zainteresovanim licima mogućnost korišćenja aplikacije Sportico radi (i) kreiranja online klubova preko kojih će komunicirati sa svojim članovima i (ii) dobijanje informacija o sportskim aktivnostima, s tim da InfoMedica ni na koji način ne učestvuje u finansijskim transakcijama koje se odvijaju između kluba, trenera i/ili članova kluba.

 

E. Korisnik želi da koristi aplikaciju Sportico kako bi kreirao svoj online klub i preko njega vodio evidenciju o sportskim aktvnostima, odnosno kako bi dobijao informacije o sportskim aktivnostima, u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.

 

U skladu sa navedenim, Korisnik se registracijom na aplikaciji Sportico saglašava u potpunosti sa sledećim odredbama i uslovima

 

1.      PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

 

1.1 InfoMedica Korisniku pruža neophodne usluge i omogućava korišćenje aplikacije Sportico kako bi Korisnik (i) kreirao Online klub i preko njega beležio podatke o sportskim aktivnostima svojih članova (u daljem tekstu: Proizvodi), odnosno kako bi Korisnik (ii) dobijao on-line podatke o svojima aktivnostima ili aktivnostima u online klubovima sa kojima je povezan (u daljem tekstu: Usluge aplikacije Sportico).

 

1.2 Pristupanje i korišćenje aplikacije Sportico od strane Korisnika će se vršiti u skladu sa odredbama i uslovima iz ovih OUK.

 

1.3 Korišćenjem aplikacije Sportico i bilo kojeg od njenih delova, Korisnik je saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Opšti uslovi korišćenja se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi.

 

2.      KORISNIČKI NALOZI

 

2.1 Preduslov za korišćenje aplikacije Sportico od strane Korisnika je da registruje korisnički nalog. Nalog za korišćenje aplikacije Sportico (u daljem tekstu: Nalog) predstavlja elektronski nalog, koji dodeljuje isključivo InfoMedica, a nakon prijave od strane Korisnika kao i njegove registracije od strane InfoMedica. Prijava se vrši direktno kroz aplikaciju Sportico. Na osnovu registrovanog Naloga, Korisnik može koristiti aplikaciju Sportico radi (i) kreiranja online kluba preko koga će komunicirati sa svojim članovima (ii) dobijanja on-line podataka o svojima aktivnostima ili aktivnostima u online klubovima sa kojima je povezan, u skladu sa ovim OUK. Prilikom registracije Korisnika, Korisnik će registrovati svoje korisničko ime (username) i lozinku (password).

 

2.2 Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da dostavi, između ostalog, sledeće podatke:

 

a) prilikom otvaranja i registracije Naloga Korisnika za korišćenje aplikacije Sportico: ime i prezime Korisnika (obavezno), e-mail adresa Korisnika (obavezno), telefon (opciono);

b) prilikom kreiranja i registracije Online kluba: Naziv Online kluba, e-mail, korisničko ime vlasnika (sve obavezno); 

 

2.3 Korisnik može biti svako lice (fizičko, pravno lice ili preduzetnik). Nalozi koji se registruju "botovima" ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i otvaranjem i registracijom Naloga, Korisnik izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji Republike Srbije.

 

2.4 InfoMedica zadržava pravo da odbije zahtev Korisnika za registraciju Naloga, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Korisniku. 

 

2.5 InfoMedica neće dozvoliti otvaranje i registraciju novog Naloga, niti Online kluba za Korisnika koji ima neizmirene obaveze prema InfoMedica po osnovu prethodne poslovne saradnje i ranije registrovanih Naloga i Online klubova.

 

2.6 Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. InfoMedica ne može i neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

 

2.7 Korisnik je u obavezi da InfoMedica da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja i registracije Naloga, odnosno registracije i aktiviranja online kluba kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene.

 

2.8 Korisnik snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Korisnika, ili trećih lica ovlašćenih od strane Korisnika da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala InfoMedica pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

 

2.9 Korisnik koji se prijavljuje na aplikaciju Sportico i istu koristi smatra se za potrebe ovih OUK ugovornom stranom.

 

2.10 U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Online klubom, InfoMedica zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom, odnosno Online klubom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata itd.

 

2.11 InfoMedica zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu, odnosno Online klubu, i da prenese Nalog, odnosno Online klub na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, odnosno Online kluba, InfoMedica zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog, odnosno Online klub dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

 

2.12 Korisnik ne sme da koristi aplikaciju Sportico u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom korišćenja aplikacije Sportico Korisnik ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis.

 

3.      PODACI O LIČNOSTI

 

3.1 Za potrebe korišćenja aplikacije Sportico InfoMedica obrađuje određene podatke o ličnosti na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno na: https://www.sportico.rs/index.php/politika-privatnosti/

 

3.2 Korisnici koji aplikaciju Sportico koriste za kreiranje Online kluba dužni su da podatke o ličnosti korisnika koji su povezani sa Online klubom obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetnu materiju.

 

4.      REGISTRACIJA I KORIŠĆENJE ONLINE KLUBA

 

4.1 Registracija Online kluba

 

4.1.1 Korisnik u slučaju registracije Online kluba može u njemu registrovati proizvoljan broj članova i njima dodeljivati odgovarajuće korisničke uloge.  Registracija člana podrazumeva povezivanje nekog od korisnika aplikacije Sportico sa Online klubom. Pri tome, u postupku povezivanja, Korisnik mora dobiti odobrenje člana kluba za povezivanje, pri čemu su dužni da podatke o ličnosti korisnika koji su povezani sa Online klubom obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetnu materiju.

 

4.2 Korišćenje Online kluba

 

4.2.1 Korišćenje Online kluba se vrši isključivo u skladu sa odredbama ovih OUK kao i obaveštenjima koje InfoMedica može uputiti Korisniku na registrovanu e-mail adresu.

 

4.2.2 Registracija aktivnosti Online kluba će se vršiti putem interneta, odnosno on-line. Pored direktne registracije aktivnosti preko Online kluba, Korisnik može svoje aktivnosti predstaviti preko drugih internet sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa opštim uslovima korišćenja tih internet sajtova i društvenih mreža.

 

4.2.3 U slučaju korišćenja mogućnosti iz prethodnog stava, Korisnik je jedini i isključivo odgovoran za navedeno, odnosno za postavljanje i promociju Online kluba na drugim internet stranicama i društvenim mrežama u skladu sa odgovarajućim uslovima korišćenja i poslovanja tih internet stranica i društvenih mreža, i InfoMedica neće imati nikakve dodatne obaveze i odgovornosti prema Korisniku u vezi ovog pitanja.

 

4.2.4 Korisnik koji je vlasnik Online kluba može ažurirati podatke vezane za aktivnosti kluba i podatke vezane za aktivnosti članova kluba. Pri tome, Korisnik je dužan da podatke o ličnosti korisnika koji su povezani sa Online klubom obrađuju na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima koji regulišu predmetnu materiju.

 

5.      INTELEKTUALNA SVOJINA / LICENCA

 

5.1 Intelektualna svojina na aplikaciji Sportico

 

5.1.1 InfoMedica zadržava sva prava u vezi sa aplikacijom Sportico uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Korisnik je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu aplikacije Sportico, osim ako je InfoMedica to izričito dozvolila.

 

5.1.2 U skladu sa ovim OUK i prihvatanjem istih od strane Korisnika, InfoMedica dodeljuje i Korisnik ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Korisnik registruje Nalog kod InfoMedica i koristi aplikaciju Sportico za potrebe (i) kreiranja Online kluba, odnosno (ii) evidentiranja i dobijanje informacija o sopstvenim ili aktivnostima kluba.

 

5.1.3 Ograničena licenca koja je data Korisniku podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba aplikacije Sportico koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje aplikacije Sportico protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava InfoMedica na  aplikaciji Sportico. Korisnik je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog:

 

– kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti aplikaciju Sportico, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu aplikacije Sportico;

– modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo aplikacije Sportico osim ako je InfoMedica to izričito odobrila;

– ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUK bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti InfoMedica;

– koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na aplikaciju Sportico ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između aplikaciju Sportico i njenih korisnika, ili prikupljaju informacije o aplikaciji Sportico čitajući delove memorije koju aplikacija Sportico koristi za skladištenje informacija o aplikaciju Sportico.

 

5.1.4 Sva prava na aplikaciji Sportico su vlasništvo InfoMedica, a Korisnik ima samo pravo korišćenja aplikacije Sportico u skladu sa ovim OUK. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Korisniku na osnovu ovih OUK pripadaju InfoMedica.

 

5.1.5 Korisnik ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje aplikacije Sportico, bez izričite prethodne pisane saglasnosti InfoMedica.

 

5.2 Intelektualna svojina na Korisničkom sadržaju

 

5.2.1 InfoMedica nema nikakva prava intelektualne svojine na Sadržajima koje Korisnik dostavi InfoMedica za svrhe korišćenja aplikacije Sportico. Sav postavljeni Sadržaj ostaje u vlasništvu Korisnika. Korisnik izjavljuje da ima prava na celokupnom sadržaju koji objavljuje u okviru aplikacije Sportico i da isti ne povređuje nikakva prava trećih lica, te da će u tom smislu zaštiti InfoMedica i naknaditi joj svu štetu u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema InfoMedica.

 

6.      USLOVI KOJI SE ODNOSE NA HARDVER/KONEKCIJU

 

6.1 Kako bi pristupio aplikaciji Sportico i iste koristio, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo aplikaciji Sportico.

 

7.      CENA I PLAĆANJE USLUGA

 

7.1 Za korišćenje aplikacije Sportico Korisnik plaća odgovarajuću naknadu koja se sastoji od iznosa mesečnog zakupa i održavanja aplikacije Sportico zavisno od paketa usluga koji Korisnik izabere ("Sportico pretplata"),  kao i druge iznose i troškove koji mogu nastati tokom pružanja Usluga aplikacije Sportico, ako isti nastanu (u daljem tekstu "Dodatne naknade"). Naknada za korišćenje Dodatne naknade su u daljem tekstu zajednički označene kao Naknade.

 

7.2 Iznos Sportico pretplate, u zavisnosti od paketa usluga koji Korisnik izabere je dat u sekciji aplikacije Sportico: sportico.rs/app/bank/prepare

 

7.3 Plaćanje Sportico pretplate se vrši na mesečnom nivou. Nakon plaćanja Naknade od strane Korisnika, InfoMedica će Korisniku izdati odgovarajući račun. Korisniku se može odobriti probni period besplatnog korišćenja aplikacije Sportico a njegovo trajanje se reguliše međusobnim dogovorom ("Probni period"). U Probnom periodu, Korisnik će moći da koristi sve opcije aplikacije Sportico.

 

7.4 Plaćanje Dodatne naknade se vrši na mesečnom nivou zajedno sa Naknadom za korišćenje.

 

7.5 Obračunski period za Naknadu i Dodatne naknade iznosi mesec dana (u daljem tekstu "Obračunski period"). Korisnik tokom korišćenja aplikacije Sportico dobija obaveštenje o isticanju tekućeg Obračunskog prerioda, a nakon isticanja pristup sistemu nije omogućen.

 

7.6 InfoMedica će račune za Naknade slati Korisniku elektronskim putem, preko e-maila na adresu označenu od strane Korisnika.

 

7.7 U slučaju promena cena Naknada, InfoMedica će obavestiti Korisnika o izmenama istih putem objave na svojoj internet stranici i/ili slanjem e-maila Korisniku.

 

8.      KORISNIČKI SADRŽAJ

 

8.1 "Sadržaj" podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku i sav materijal i informacije koje Korisnik postavlja i prenosi putem aplikacije Sportico, sve aktivnosti koje se vrše u okviru Naloga, čak i kad ih postavljaju druga lica koja imaju pravo pristupa Nalogu na osnovu ovlašćenja Korisnika, kao i bilo koje informacije koje daje i/ili otkriva Korisnik na bilo koji način putem aplikacije Sportico.

 

8.2 InfoMedica ima pravo da, po svom nahođenju odbije da objavi ili ukloni bilo kakav Sadržaj. Šta više, InfoMedica takođe zadržava pravo da, u bilo kom momentu i po sopstvenom nahođenju, otkrije bilo koji Sadržaj iz bilo kog razloga, uključujući i sledeće (i) kako se ne bi kršio bilo koji zakon, podzakonski akt ili zahtev državne vlasti; (ii) kako bi se poštovali ovi OUK ili bilo koji drugi dogovor; (iii) kako bi zaštitio svoja zakonska prava i iskoristio pravna sredstva; (iv) u slučaju da su nečije zdravlje i bezbednost ugroženi; ili (v) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

 

8.3 Korisnik ovim potvrđuje i prihvata da je u potpunosti i jedino odgovaran za Sadržaj. Korisnik će obeštetiti i zaštiti InfoMedica od svih zahteva u vezi sa Sadržajem koji je objavljen na aplikaciji Sportico.

 

9.      MODIFIKACIJE APLIKACIJE SPORTICO

 

9.1 InfoMedica zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima aplikacije Sportico, sa ili bez slanja obaveštenja Korisniku ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

 

9.2 Korisnik takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupila i/ili aplikacije Sportico. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

 

9.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju aplikacije Sportico uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUK.

 

9.4 InfoMedica može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti aplikaciju Sportico, ili deo aplikacije Sportico, sa ili bez ikakvog obaveštenja Korisnika ili odgovornosti prema istima.

 

9.5 InfoMedica neće biti odgovoran Korisniku niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Usluga aplikacije Sportico.

 

10.  OTKAZIVANJE I UKIDANJE NALOGA

 

10.1 Korisnik ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Korisnik je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema InfoMedica u skladu sa ovim OUK pre otkazivanja Naloga. Korisnik će imati pravo da nastavi sa korišćenjem aplikacije Sportico, do isteka perioda za koji je korišćenje istog plaćeno.

 

10.2 InfoMedica može da ukine Nalog Korisnika sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Korisniku, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja aplikacije Sportico.

 

10.3 Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane InfoMedica ili Korisnika,

 

– InfoMedica će prestati da Korisniku pruža Usluge aplikacije Sportico i Korisnik više neće moći da pristupi Nalogu, osim do isteka plaćenog korišćenja aplikacije Sportico (ako Korisnik tako odluči);

– Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUK, Korisnik nema pravo na nikakvu refundaciju Naknada, odnosno na nikakve zahteve i potraživanja prema InfoMedica;

– Svi dospeli iznosi Naknada koje Korisnik duguje InfoMedica će se smatrati dospelim i plativim u celosti;

 

10.5 Korisnik će imati mogućnost da ponovo aktivira svoj deaktivirani Nalog sa istim pristupnim parametrima u roku od 90 (devedeset) dana od dana deaktivacije.

 

10.6 InfoMedica će privremeno onemogućiti Korisnika da koristi aplikaciju Sportico ako Korisnik ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema aplikaciji Sportico, odnosno Prodavcu.

 

11.  OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

 

11.1 Korisnik se obavezuje da neće postavljati, dodavati, objavljivati i prenositi Sadržaj koji: (i) krši, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do građanske ili krivične odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujući; (iv) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (v) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv lica ili entiteta; ili  (vi) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti ili supstance.

 

11.2 InfoMedica zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Sadržaju i Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUK ili važeće propise RS ili su na neki drugi način štetni za InfoMedica ili Prodavca, odnosno aplikaciju Sportico.

 

11.3 Korisnik razume da InfoMedica koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad aplikacije Sportico. U tom smislu, InfoMedica neće biti odgovorna za nefunkcionisanje aplikacije Sportico, usled radnji i propuštanja trećih lica.

 

11.4 Korisnik razume da tehnička obrada i prenos putem Internet Servisa, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

 

11.5 Korisnik nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili "spam" poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem aplikacije Sportico.

 

11.6 Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti i sav Sadržaj uključujući ali ne ograničavajući se na slike, fotografije, pisani i grafički sadržaj, audio podatke, kod, video podatke, i druge podatke koji su postavljeni, prikupljeni, generisani, sačuvani, izloženi, distribuirani, preneseni u vezi sa Nalogom i aplikacijom Sportico.

 

11.7 Prilikom korišćenja aplikacije Sportico, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 

– Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;

– Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

– Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;

– Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;

– Imitacija ili lažno predstavljanje Korisnika na bilo koji način;

– Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

 

11.8 Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUK, a kako to InfoMedica utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju InfoMecia da trenutno raskine ugovor sa Korisnikom bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno ukine Nalog Korisnika.

 

12.  ODRICANJE OD GARANCIJE

 

12.1 Korisnik koristi aplikacije Sportico, na sopstveni rizik. Aplikacija Sportico se pružaju "kakvi jesu" ili "kakvi su dostupni" bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. InfoMedica se odriče svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između InfoMedica i Korisnika, što se može odnositi na njegove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Internet Servisa.

 

12.2 InfoMedica ne garantuje da funkcionisanje aplikacije Sportico neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

 

12.3 Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir aplikacije Sportico, za pristup istoj, kao i za korišćenje aplikacije Sportico.

 

13.  NAKNADA ŠTETE

 

13.1 Korisnik prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti InfoMedica, njene direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom aplikacije Sportico; (ii) kršenjem ovih OUK; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Korisnika.

 

14.  OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

14.1 Korisnik izričito ističe da razume i prihvata da InfoMedica ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja aplikacije Sportico; (ii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; (iii) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču aplikacije Sportico; (iv) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na aplikaciju Sportico, i njeno korišćenje.

 

14.2 InfoMedica neće biti odgovorana za: netačno, nepravilno i/ili neprecizno postavljanje informacija prilikom registracije, ljudske greške, tehničke greške, nedostatke, uključujući i javne obustave telefonskih i internet usluga, propuste, prekide, ometanja, brisanja ili defekte telefonskog ili mrežnog sistema, računarskih online sistema, podataka, računarske opreme, servera, provajdera, ili softvera (uključujući, ali ne ograničavajući se na operativne sisteme koji ne dozvoljavaju korisiniku pristup aplikaciji Sportico), uključujući bez ograničenja bilo koju povredu ili štetu izazvanu na računarskom sistemu korisnika ili bilo kog trećeg lica a koja je povezana ili rezultuje učestovanjem u Sadržaj; nemogućnost da se pristupi aplikaciji Sportico ili bilo kojoj stranici koja je povezana  ili je deo aplikacije Sportico, krađu, tampering, uništenje, ili neautorizovan pristup i/ili menjanje unosa ili grafičkih podataka bilo koje vrste, podataka koji su obrađeni kasno ili netačno ili nekompletno usled telefonskih, poštanskih, računarskih ili ma kojih drugih kvarova povezanih sa sistemima veze, ili Interneta, ili postrojenja Provajdera, ili bilo koje internet stranice ili stranice za mobilni internet, ili zbog bilo kog drugog razloga, tipografskog, štamparskog ili drugih grešaka ili kombinacija gorenavedenog.

 

14.3 InfoMedica ne garantuje da će aplikacija Sportico ili bilo koji od sadržaja na aplikaciji Sportico biti neprekinuti, neprestano dostpuni ili bez mana i grešaka, da će defekti biti ispravljeni ili da su aplikacija Sportico i serveri preko koje je aplikacija dostupna nenaseljeni virusima ili drugim štetnim komponentama.

 

14.4 Aplikacija Sportico radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja aplikacija Sportico može biti kraći vremenski period. InfoMedica nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. InfoMedica nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.

 

14.5 Linkovi sadržani u aplikaciji Sportico koji vode na  nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Korisnika. InfoMedica ne kontroliše sadržaj ovih sajtova i nije odgovornna za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, InfoMedica nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko Korisnik odluči da pristupi nekom od sajtova na koje vode linkovi sa aplikacije Sportico, to čini na sopstvenu odgovornost.

 

14.6 Aplikacija Sportico sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje u okviru aplikacije Sportico Korisnik upotrebljava na vlastitu odgovornost i InfoMedica se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem. U okviru aplikacije Sportico nalaze se vlastiti sadržaji Korisnika, sadržaj drugih korisnika aplikacije Sportico i linkovi na spoljne stranice. InfoMedica nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. InfoMedica nije odgovorna za sadržaj podataka koje kreiraju korisnici kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem tih podataka. InfoMedica neće biti odgovorna za nepotpune, netačne, neligitimine, namerno pogrešno prikazane ili ukradene unose podataka.

 

14.7 Aplikacija Sportico je pre svega prilagođena korisnicima sa teritorije Srbije. InfoMedica ni na koji način ne izjavljuje da su usluge na ovoj lokaciji prikladne ili dostupne za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako Korisnik odluči da pristupa ovoj lokaciji izvan Srbije, to radi na sopstvenu inicijativu i smatra se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

 

15.  IZMENE UGOVORA

 

15.1 InfoMedica zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u OUK. Ukoliko InfoMedica izmeni OUK, u obavezi je da objavi izmenu u okviru aplikacije Sportico i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila.

 

15.2 Ukoliko neke od izmena ovih OUK postanu neprihvatljive za Korisnika ili zbog njih Korisnik više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUK, Korisnik je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi aplikaciju Sportico. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi aplikaciju Sportico, čak i nakon izmene ovih OUK, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Korisnik u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

 

16.  OSTALE ODREDBE

 

16.1 Ovi OUK predstavljaju dogovor o korišćenju aplikacije Sportico između InfoMedica i Korisnika, a Korisnik se saglašava sa istim registracijom Naloga na aplikaciji Sportico.

 

16.2 InfoMedica ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući bilo kakvo neizvršavanje usled nepredviđenih okolnosti, razloga koji su van njegove kontrole poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala.

 

16.3 Aplikacijom Sportico rukuje InfoMedica u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe aplikaciji Sportico sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

 

16.4 Ukoliko se neka od odredbi ovih OUK iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, a ostatak ovih OUK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

 

16.5 Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUK, InfoMedica i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, InfoMedica i Korisnik su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Republici Srbiji u smislu relevantnih propisa.

 

16.6 Ovi OUK su sastavljeni na srpskom jeziku i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUK primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.

 

16.7 Registracijom Naloga Korisnik se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUK u potpunosti.

 

SAGLASNOST

 

KORISNIK OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I DA PRIHVATA DA ODABIROM "PRIHVATAM" DUGMETA ISPOD I/ILI KORIŠĆENJEM APLIKACIJE SPORTICO, USLOVI OVIH OUK POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA