IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača obaveštavam Vas da odustajem od ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija.

 

Podaci o prodavcu:

InfoMedica d.o.o.

Paunova 57

11000 Beograd, Srbija

imedis@sbb.rs

 

Podaci o kupcu:

(popunjava kupac, svi podaci su obavezni)

 

BROJ UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU:

 

IME I PREZIME:

 

ADRESA:

 

KONTAKT TELEFON I E-MAIL ADRESA:

 

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 

BROJ TEKUĆEG RAČUNA I BANKA:

 

DATUM POPUNJAVANJA OBRASCA:

 

RAZLOZI RASKIDA UGOVORA :

(kupac može, ali ne mora da navede razloge)

 

 

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača i  od  dana  kad  mu  je  dostavljen  obrazac  za  odustanak.  InfoMedica daje pravo svojim potrošačima da odustanu od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 15 dana od dana kada je roba dospela u   državinu potrošača i od dana kada je dostavljen obrazac za odustanak.

 

U skladu sa članom 34. Zakona o zaštiti potošača, kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 29. stav 4. ili članom 30. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

InfoMedica će obračunati iznos koga potrošač treba da plati, srazmerno sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

 

Izjava o privatnosti podataka:

Podaci o ličnosti koje potrošač daje u ovom obrascu služe za evindetiranje izmena u prometu robe i InfoMedica doo ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

 

 

 

Potpis kupca

 

________________